Köpvillkor

Vi vill betona att du godkänner köpvillkor genom att ladda ned och använda appen "PlayerCompass". Vi rekommenderar att du skriver ut köpvillkor och sparar dokumentet om du behöver det i framtiden. För att få ha ett konto i appen måste du ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att radera konton från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter. 

Information till kunder om PlayerCompass AB:s behandling av personuppgifter  

  

PlayerCompass AB värnar om att skydda din personliga integritet  

PlayerCompass AB värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför aktivt med att skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med denna personuppgiftspolicy och gällande lagstiftning. PlayerCompass AB uppmanar dig därför att läsa igenom denna personuppgiftspolicy noggrant.   

Om du har några ytterligare frågor kring hanteringen av dina personuppgifter efter att ha läst igenom denna personuppgiftspolicy är du välkommen att höra av dig till oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ned på denna sida.   

Vem är personuppgiftsansvarig?  

PlayerCompass AB, org. nr 559401-6676, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. PlayerCompass AB benämns fortsättningsvis som ”PlayerCompass”, ”vi” eller ”oss”.    

  

Vilka personuppgifter behandlar vi?  

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, exempelvis när du använder vår hemsida eller skapar ett personligt eller gemensamt konto i vår applikation ”PlayerCompass.se” (”Tjänsten”) samt vid din efterföljande användning av Tjänsten.   

De personuppgifter vi behandlar när du registrerar dig för ett kostnadsfritt medlemskap i Tjänsten är exempelvis:  

 • för- och efternamn,  

 • födelsedatum,  

 • e-postadress,  

 • användarnamn,  

 • Lösenord  

 • köp- och betalningsinformation,  

 • bild,  

  

När du använder vår hemsida eller Tjänsten lagrar vi även information om hur du använder hemsidan eller Tjänsten, dvs. ditt användarbeteende. De personuppgifter som vi behandlar och som är relaterade till din användning av vår hemsida och Tjänsten är exempelvis:  

 • information om din enhet såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress,  

 • in- och utloggningar till och från Tjänsten,  

 • antal besök på hemsidan eller i Tjänsten;  

 • inställningar,  

 • Tjänsten, och  

 • cookies  

  

  

Varför behandlar vi dina personuppgifter?  

Det är en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig som kund att  
du lämnar dina personuppgifter till oss.  

Nedan anges i tabellform för vilka ändamål PlayerCompass behandlar dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder PlayerCompass har för behandling av dina personuppgifter.  

Ändamål med PlayerCompass:s   

personuppgiftsbehandling  

Rättslig grund   

Förhandla och fullgöra avtal med dig, genom att t.ex. leverera Tjänsten  

  

Avtalsenlig förpliktelse   

  

Dokumentera, administrera och följa upp historik kring avtalsrelationen   

  

Avtalsenlig förpliktelse   

  

Tillhandahålla kundservice, t.ex. besvara kundserviceärenden  

Avtalsenlig förpliktelse och berättigat intresse  

Informera dig om uppdateringar av Tjänsten och våra policys  

Avtalsenlig förpliktelse och berättigat intresse  

Hantera och uppdatera din personliga profil i Tjänsten  

Avtalsenlig förpliktelse och berättigat intresse  

Administration av betaltransaktioner  

  

Avtalsenlig förpliktelse   

  

Planera, organisera och vidareutveckla verksamheten och Tjänsten  

Berättigat intresse  

Marknadsföring av Tjänsten   

Berättigat intresse  

Analysera marknadsaktiviteter  

Berättigat intresse  

Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten  

Berättigat intresse  

Dokumentera verksamheten, exempelvis goodwill, säkerhet m.m.  

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse  

Dokumentera administration av försäkringsärenden  

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse  

Systemadministration  

Berättigat intresse  

Fullgöra bokföringsskyldighet  

enligt lag samt andra krav enligt lag  

Rättslig förpliktelse  

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk  

Berättigat intresse  

  

Med vilka delar PlayerCompass dina personuppgifter?  

PlayerCompass kan lämna ut dina personuppgifter till våra konsulter, underleverantörer och samarbetspartners enligt vad som anges i tabellen nedan. När dessa behandlar personuppgifter i egenskap av vårt underbiträde så säkerställer vi genom avtal att de inte får behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att tillhandahålla oss den tjänst som de tillhandahåller.   

Kategori av mottagare  

Personuppgifter  

Inhyrda konsulter för utveckling av våra tjänster  

Samtliga personuppgifter som lagras i PlayerCompasss databas  

  

  

  

  

  

  

Var behandlar vi dina personuppgifter?  

PlayerCompass strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och samtliga PlayerCompass:s egna IT-system är belägna inom EU/EES.    

  

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som avtalsförhållandet består och som längst i sju år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.  

  

 

Vad har du för rättigheter? 

Tillgång  

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna och information om bl.a. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, hur länge personuppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån personuppgifterna kommer.  

I vissa fall kan vi dock vägra att lämna ut viss information, t.ex. på grund av bestämmelser i annan lagstiftning, om ett utlämnande skulle medföra nackdelar för andra eller om du gör ogrundade eller orimliga begäranden (t.ex. om du begär att få tillgång ett flertal gånger under kort tid).  

  

Rättelse  

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.  

  

Radering  

Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål ska radera dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter i enlighet med din begäran, t.ex. om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”) och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.  

Rätten till radering är dock inte absolut. Under vissa förutsättningar har vi rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla en rättslig förpliktelse och i samband med rättsliga anspråk.  

  

Begränsning av behandling  

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under den tid som vi kontrollerar dina personuppgifters korrekthet efter att du påtalat att de inte skulle vara korrekta eller i väntan på bedömning av om våra berättigade skäl för behandling väger tyngre än dina berättigade skäl efter att du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”).  

Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovan får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, i samband med rättsliga anspråk, för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.  

  

Dataportabilitet  

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (eller direkt från oss till sådan annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt). Denna rätt gäller om vår behandling av dina personuppgifter sker automatiserat och den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke eller för att fullgöra avtal mellan dig och oss.   

  

Göra invändningar  

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med s.k. intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen, inbegripet profilering som sker med stöd av sådan rättslig grund. Efter sådan invändning får vi inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker i samband med rättsliga anspråk.  

Du har även alltid rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Om du gör sådan invändning får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.  

  

Hur raderar du ditt PlayerCompass konto

För att ta bort ditt konto från PlayerCompass, följ dessa steg:

 1. Öppna appen PlayerCompass och gå till inställningarna längst ner.
 2. Navigera till avsnittet för kontoinställningar.
 3. I kontoinställningarna hittar du alternativet för att ta bort ditt konto. Tryck på detta alternativ.

När du tar bort ditt konto kommer följande att inträffa:

 • Ditt konto kommer att raderas permanent från PlayerCompass-systemet.
 • All historik och data relaterad till ditt konto och dina skapade PlayerCompass kommer att tas bort och kan inte återställas.

Hur du utnyttjar dina rättigheter och mer information  

Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på något av de sätt som framgår nedan under rubriken ”Hör av dig om du har frågor”.  

Vi har ovan angivit vad vi anser är de viktigaste aspekterna av dina rättigheter, men det är svårt att på ett samtidigt fullständigt och lättillgängligt sätt återge alla aspekter av dina rättigheter och vad de innebär. Om du vill läsa mer om dina rättigheter så finns ytterligare information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, https://www.imy.se/. Du har även rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.  

 

Hör av dig om du har frågor  

Om du har frågor eller synpunkter på PlayerCompass:s behandling av dina personuppgifter, tveka inte höra av dig till PlayerCompass AB via e-post på info@PlayerCompass.se.  

  

 

Kontakta oss på PlayerCompass

Vid några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss